Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ MOTO

 ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 21 χρόνια και απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) χρόνος εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης. Θα πρέπει να είστε κάτοχος διπλώματος κατηγορίας A1, Α2, ή Α. Η άδεια θα πρέπει να είναι ελληνική, ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.) ή διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ:

Μόνο το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στο συμβόλαιο έχουν δικαίωμα να οδηγούν το όχημα ή τα οχήματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

 Εξαρτάται από την διάρκεια μίσθωσης. Για τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές κρατήσεις απαιτείται προκαταβολή τουλάχιστον μιας (1) μέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, πληρώνετε με μετρητά στο κατάστημά μας κατά την έναρξη της ενοικίασης ή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.
ΖΗΜΙΕΣ – ΚΛΟΠΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ:

– Ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο όχημα σε οποιοδήποτε σημείο αυτού κατά την διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη. Επίσης, σε περίπτωση κλοπής του οχήματος υποχρεούται να μας  αποζημιώσει  με το σύνολο της εμπορικής του αξίας.
– Σε περίπτωση μη προσήκουσας παράδοσης του οχήματος και εγκατάλειψης αυτού από το μισθωτή, αυτός βαρύνεται με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας μας, τις δαπάνες αναζήτησης και εξεύρεσης αυτής, τις δαπάνες μετάβασης στο τόπο ευρέσεως και μεταφοράς της στην έδρα μας, τις αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων και σε περίπτωση μη ανευρέσεώς της ή κλοπής της, στην καταβολή επιπλέον αυτών και της αγοραστικής αξίας αυτής.
– Στις παραπάνω περιπτώσεις ο μισθωτής υποχρεούται να μας καταβάλει την αποζημίωση άμεσα και ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία μας αποζημιώσει, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε στον μισθωτή το ποσό που αυτός έχει καταβάλει εφ΄ όσον η ζημία θα έχει καλυφθεί στο σύνολό της.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Παρέχουμε απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης . Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος και ότι ο Μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Μισθωτής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας καταβάλλοντας μας οποιοδήποτε ποσό που αφορά το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματος και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι μας ακόμα και αν έχει καταβάλει εγγύηση για τη μίσθωση του οχήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ:

Το παραδίδουμε με γεμάτο ντεπόζιτο και πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή, υπάρχει επιβάρυνση ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

 Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν κατά την στιγμή εκείνη κτλ.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ:

 Σε περίπτωση μη επιστροφής του οχήματος στη συμφωνηθείσα ώρα, κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στα έξι (6) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερωνόμαστε μια μέρα πριν.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ:

Σε προπληρωμένες κρατήσεις δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 15 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατείται το ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την παραλαβή του οχήματος, παρακρατείται επίσης το ποσό της προκαταβολής.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ: Δεν επιτρέπεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Δεν επιτρέπεται.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

 Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Α) Να ειδοποιήσει αμέσως την Εκμισθώτρια.

Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά.

Γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων.

Δ) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ φωτογραφίες κλπ) και να τα αποστείλει στην Εκμισθώτρια.

ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ:

Διαθέτουμε κράνη για όλους τους αναβάτες για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ., για τυχόν μη χρήση κράνους ευθύνεται ο μισθωτής

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ:

 Απαγορεύεται στον μισθωτή καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο ακόμη και εάν απευθυνθεί σ αυτό ο μισθωτής να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο όχημα χωρίς από προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΖΗΜΙΩΣ:

Ανά πάσα στιγμή εφόσον διαπιστωθεί η κακή χρήση του οχήματος ή η παράβαση των παραπάνω όρων.

newspaper templates - theme rewards