Όροι χρήσης Terms and conditions

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ MOTO

 ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 21 χρόνια και απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) χρόνος εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης. Θα πρέπει να είστε κάτοχος διπλώματος κατηγορίας A1, Α2, ή Α. Η άδεια θα πρέπει να είναι ελληνική, ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.) ή διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ:

Μόνο το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στο συμβόλαιο έχουν δικαίωμα να οδηγούν το όχημα ή τα οχήματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

 Εξαρτάται από την διάρκεια μίσθωσης. Για τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές κρατήσεις απαιτείται προκαταβολή τουλάχιστον μιας (1) μέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, πληρώνετε με μετρητά στο κατάστημά μας κατά την έναρξη της ενοικίασης ή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.
ΖΗΜΙΕΣ – ΚΛΟΠΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ:

– Ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο όχημα σε οποιοδήποτε σημείο αυτού κατά την διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη. Επίσης, σε περίπτωση κλοπής του οχήματος υποχρεούται να μας  αποζημιώσει  με το σύνολο της εμπορικής του αξίας.
– Σε περίπτωση μη προσήκουσας παράδοσης του οχήματος και εγκατάλειψης αυτού από το μισθωτή, αυτός βαρύνεται με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας μας, τις δαπάνες αναζήτησης και εξεύρεσης αυτής, τις δαπάνες μετάβασης στο τόπο ευρέσεως και μεταφοράς της στην έδρα μας, τις αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων και σε περίπτωση μη ανευρέσεώς της ή κλοπής της, στην καταβολή επιπλέον αυτών και της αγοραστικής αξίας αυτής.
– Στις παραπάνω περιπτώσεις ο μισθωτής υποχρεούται να μας καταβάλει την αποζημίωση άμεσα και ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία μας αποζημιώσει, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε στον μισθωτή το ποσό που αυτός έχει καταβάλει εφ΄ όσον η ζημία θα έχει καλυφθεί στο σύνολό της.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Παρέχουμε απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης . Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος και ότι ο Μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Μισθωτής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας καταβάλλοντας μας οποιοδήποτε ποσό που αφορά το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματος και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι μας ακόμα και αν έχει καταβάλει εγγύηση για τη μίσθωση του οχήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ:

Το παραδίδουμε με γεμάτο ντεπόζιτο και πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή, υπάρχει επιβάρυνση ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

 Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν κατά την στιγμή εκείνη κτλ.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ:

 Σε περίπτωση μη επιστροφής του οχήματος στη συμφωνηθείσα ώρα, κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στα έξι (6) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερωνόμαστε μια μέρα πριν.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ:

Σε προπληρωμένες κρατήσεις δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 15 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατείται το ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την παραλαβή του οχήματος, παρακρατείται επίσης το ποσό της προκαταβολής.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ: Δεν επιτρέπεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Δεν επιτρέπεται.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

 Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Α) Να ειδοποιήσει αμέσως την Εκμισθώτρια.

Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά.

Γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων.

Δ) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ φωτογραφίες κλπ) και να τα αποστείλει στην Εκμισθώτρια.

ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ:

Διαθέτουμε κράνη για όλους τους αναβάτες για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ., για τυχόν μη χρήση κράνους ευθύνεται ο μισθωτής

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ:

 Απαγορεύεται στον μισθωτή καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο ακόμη και εάν απευθυνθεί σ αυτό ο μισθωτής να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο όχημα χωρίς από προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΖΗΜΙΩΣ:

Ανά πάσα στιγμή εφόσον διαπιστωθεί η κακή χρήση του οχήματος ή η παράβαση των παραπάνω όρων.

TERMS OF MOTO RENTING

 

DRIVER: AGE & DRIVING LICENCE

The minimum age limit is the 21 years. Also, at least a year of driving experience is required since the date of the acquisition of the driving licence. You should own  a driving licence of A1, A2 or A category. The licence should be Greek, European( for the countries of the E.U) or International ( for countries that do not belong to the E.U)

FURTHER RIDER/S

Only the person or people mentioned in the contract are liable to ride the vehicle.

PAYMENT

It depends on the duration of the rent. For telephone and online bookings at least one day of deposit is required. Otherwise, you pay the moment the renting starts either in cash or by credit/ debit card, in our store.

FINES and TRAFFIC VIOLATION

All the fines and driving penalties resulted from the rider’s liability should be  entirely on the leaser- rider.

DAMAGES- THEFT- ABANDONMENT

The leaser- rider is liable to pay and restore every single damage that may have been caused during the renting on any part of the moto and because of any reason. Furthermore, the leaser- rider is obliged to compensate us with all its commercial value in case of theft.

-In the case of inappropriate delivery or abandonment of the vehicle, the leaser- rider is responsible and is charged for the restoration  of any damage, its search and find costs, the cost of our moving to the location of the found vehicle and its transferring back to our premises, the legal advice fees and the court fees. In the case of non-detection or theft, the leaser- rider is also charged with the total  purchasing value of the vehicle.

-In the above cases, the leaser- rider is obliged to compensate us promptly and irrespective of the insurance coverage. In case we are compensated by the insurance company we are obligated to refund the leaser- rider with the total amount paid, as long as the damage has been completely covered.

INSURANCE COVERAGE

We provide simple insurance coverage of urban liability. The provided insurance is applied on condition that the vehicle is being used in full accordance with the present terms and conditions and that the leaser- rider has fully complied with the terms and agreements of the contract. On a different occasion, the leaser- rider is the only responsible for the restoration of any possible damage and should pay us any amount relevant to the repair or the replacement of the vehicle. Furhermore, the leaser- rider should not have any claim against us even if he/ she has paid a rental vehicle warranty.

GAS POLICY

The vehicle is  being given to the leaser- rider with a full tank and has to be returned with a full tank. In case the vehicle does not have the exact amount of gas on its return, there is an extra financial burder of 15 euros.

CHANGE of BOOKING

Any possible change on the booking of the vehicle entails  revaluation of the cost, according to the availability of the vehicles, the prices in force at that specific time etc

MINIMUM BOOKING

If there is no return of the vehicle at the agreed time, each extra hour is charged with 6 euros. In any case we should be informed a day in advanced.

CANCELLATION of THE BOOKING, NO SHOWING UP

In prepaid bookings, there is no charge if the cancellation takes place at least 15 days before the day of the booking. On a different occasion, the deposit is being withheld. The same is about to happen if the leaser- rider does not show up on the agreed time.

EARLIER RETURN of THE VEHICLE

There is no refund if there is a return earlier than the time  mentioned on the contract.

RENTING OUT OF LIMNOS ISLAND

Not allowed

TRANSPORT BY BOAT

Not allowed

ACCIDENTS

In case of an accident or any other incident, the leaser- rider is obliged to follow the specific procedure:

  1. Contact the lessor immediately.
  2. Write down the names and the addresses of eye witnesses and of any other person involved .
  3. Not to accept or recognize any other people’s claiming on the specific incident.
  4. Call the police
  5. Collect any relevant information from the witnesses and also any relevant document or clue (eg. Photographs etc) and send them to the lessor.

USE of HELMET

In accordance with the Road Traffic Code, helmets are provided to the riders of the moto for safety reasons. The leaser- rider is responsible  for its appropriate use.

REPAIRS

It is forbidden to the leaser- rider of the moto and to any other person to do any repairs on the moto without the prior approval of the lessor.

TERMINATION of THE LEASING CONTRACT

It can take place any time, if there is an inappropriate use of the moto or violation of the above terms.

 

 

newspaper templates - theme rewards